آزمون ضریب همبستگی

ضریب همبستگی معیاری برای بیان میزان رابطه ی بین دو متغیر است که از فرمول زیر بدست می آید :

z1

در مطالعه میزان ارتباط بین دو متغیر بر حسب این که دو متغیر از چه رده ای باشند یکی از سه ضریب همبستگی زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

  1. ضریب همبستگی خطی پیرسون
  2.  ضریب همبستگی اسپیرمن
  3.   ضریب همبستگی کندال (ناپارامتری)

در این قسمت به بررسی انجام آزمون فرض های ضریب هبستگی  به هر یک از دو صورت زیر می پردازیم:

  • آزمون معنی داری ρ (یعنی ۰ = ρ )

می خواهیم صفر بودن یا نبودن ضریب همبستگی جامعه را آزمون کنیم.(که  به آزمون معنی داری ρ معروف است.)

z2

برای انجام این آزمون لازم است علاوه بر فرض نرمال بودن متغیر y، این فرض را هم کنیم که  x نیز متغیر تصادفی با توزیع نرمال است.

اگر فرض صفر رد شود نتیجه گیری خواهیم کرد که x ، y به صورت خطی به یکدیگر وابسته هستند.

  • آزمون برابری ρ با یک مقدار ثابت

در این حالت آماره آزمون به شکل زیر است :

z3

———————————————-

اگر در تجزیه و تحلیل هایتان به این روش آماری نیاز دارید می توانید

از طریق فرم زیر درخواست خود را مطرح نمایید .

پس از بررسی توسط کارشناسان پاسخگوی شما خواهیم بود.

تلفن تماس : ۰۹۱۵۶۶۴۰۹۴۹

———————————————-

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تلفن همراه (الزامی)

ایمیل (الزامی)

مقطع تحصیلی

رشته

آپلود فایل های پروژه (با فرمت نرم افزار ورد)

پیام شما

دیدگاهی بنویسید