مهر ۰۶ ۱۳۹۲ ۰دیدگاه

آزمون فرض آماری

در علم آمار آزمون فرض روشی برای بررسی ادعاها یا فرض ها درباره پارامترهای توزیع در جوامع می باشد. به عبارت دیگر در آزمون یک فرضیه در ابتدا فرض می کنیم که ادعای ما صحیح باشد، سپس چنین ادعایی را با استفاده از داده های نمونه مورد آزمایش قرار می دهیم.

آزمون های فرض شامل دو نوع فرضیه می باشند،فرضیه رد شدنی(غیرقابل قبول) که با H0 نشان داده می شود و فرضیه های قابل قبول که با H1 نشان داده می شود. فرضیه رد شدنی ادعای اولیه ما بوده و اغلب با استفاده از تحقیق قبلی یا دانش خودمان به حل آن می پردازیم و فرضیه قابل قبول، فرضیه ای است که در آن ادعا دارید که صحیح باشد، چنین فرضیه ای بر پایه تجزیه و تحلیل استوار می باشد.

آزمون فرض های میانگین یکی از پر کاربردترین روش های آمار استنباطی در شاخه های مختلف علوم است از آنجایی که میانگین یکی از پارامترهای مهم یک متغیر پیوسته در جامعه ی آماری است قضاوت در مورد وضعیت و نحوه ی رفتار میانگین ها می تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.

روند در تصمیم گیری در هر آزمون به مقدار آماره آن آزمون و p-value محاسبه شده بر می گردد.

برای مشاهده انواع آزمون فرض ها و طریقه انجام آزمون ها به قسمت مربوط به همان آزمون مراجعه فرمایید.

moein_tahlileamari

Write a Reply or Comment