تیر ۱۲ ۱۳۹۲ ۰دیدگاه

ضرورت آمار در تحقيق علمي

این مطلب به بیان ضرورت آمار در تحقیقات علمی و همچنین مقدمه ای تاریخی کوتاه از علم آمار می پردازد . همچنین شما می توانید متن کامل این مقاله را (که شامل ۵ فصل در ۱۸ صفحه می باشد) از انتهای همین متن دانلود کنید .

ضرورت آمار در تحقيق علمي

روش هاي محاسبه و استنباط آماري از مباني ضروري تحقيق علمي هستند . اما اين حقيقت نه تنها براي مردم عادي بلكه غالباً براي دانشجوي مبتدي چنان كه بايد ، روشن نيست . تصور عامه اين است كه آمار نوعي تفنن در محاسبه و به كار بردن فرمول هاست و ماند فرمول هاي رياضي محض كه همگان بدان رغبت ندارند ممكن است محاسبات آماري هم داراي فايدة آشكار و عملي نباشد . علت اصلي اين ابهام و ناآشنايي آن است كه عامة مردم ( و مبتدي در تحصيل علم ) ممكن است به نحوي از نتايج و قواعد علمي با خبر شوند و از صورت كلي و مختصر و تقريبي آنها آگاهي يابند ، اما به دقايق و جزئيات ، از جمله به منطق تحقيق و چگونگي تشكيل حقيقت علمي ، پي نمي برند و ناچار متوجه نمي شوند كه ضرورت آمار در علم به عنوان وسيله تحقيق از كجاست . سپس ساده ترين راه نشاني دادن ضرورت و فايده آن اين است كه مراحل عمده و تحقيق را به اجمال تشريح كنيم .

مختصر تاريخ تحول آمار

مطالعه تاريخ تحول هر علم ، جز فوايد كلي كه از نظر شناخت موجبات پيدايش و جهات توسعه آن در بر دارد ، به لحاظ درك بعضي خصوصيات موضوعي آن علم نيز حائز اهميت است . مطالعه سير تكاملي علم آمار را از قرن هفدهم همزمان با پيدايش و توسعة حساب احتمالات در رياضيات مي توان آغاز كرد وسه دوران در آن تشخيص داد . توسعه و تحول رياضيات در قرن هاي شانزدهم و هفدهم از لحاظ تاريخ آمار قابل توجه است و به اين جهت اين دو قرن دوران نخستين تحول اين علم را تشكيل مي دهد . در دوران دوم كه شامل قرن هجدهم و قرن نوزدهم است ، اصول احتمالات به تدريج به كار برده شدند و بدين لحاظ اين دوران را مي توان سرآغاز رشته هاي مختلف آمار عملي دانست . دوران حاضر از اواخر قرن نوزدهم شروع مي شود و خصوصيت عمده آن گسترش اصول نظري و موارد استعمال عملي آمار درهمة علوم و فنون است .

پايه گذاري آمار و رياضي :

تئوري احتمالات نه تنها مبناي اصولي علم آمار است  بلكه مقدمة تاريخي اين علم را نيز تشكيل مي دهد . حساب احتمالات از مطالعة فرايندهاي تصادفي مانند بازي با ورق و تاس نرد و نظاير اينها شروع شده است . توجه به اينگونه فرايندها و علاقه به پيشگويي پيشامدهاي برگزيده در بازيهاي تصادفي ( مثلاً ورق برنده يا خال معين از تاس نرد و مانند اينها ) البته هميشه وجود داشته است ، ولي گمان نمي رود كه قبل از بازگشت ( رنسانس ) علمي در اروپاي قرن شانزدهم و هفدهم دربارة اصول نظري احتمال مطالعة منظم شده باشد. در آثار چند تن از دانشمندان ايتاليايي قرون پانزدهم و شانزدهم مانند پاچيولو و فونتانا معروف به تار تاگليا و مخصوصاً كاردانو و گاليله مطالعاتي در محاسبة احتمال پيشامدهاي تصادفي وجود دارد . وي تحقيقات استقرايي و نظري منظم درباره فرايندهاي احتمالي در قرن هفدهم ، و تأليف اصول و قواعد رياضي حساب احتمالات واقعاً در قرن هفدهم و هجدهم صورت گرفته است . پاسكال و فرما دو دانشمند فرانسوي به خواهش يكي از اشرافيان فرمان به احتمال برد و باخت در بازي هاي تصادفي راغب شده بودند . قواعد اساسي احتمال پيشامدهاي ساده و مركب را اين دو وضع كرده اند . از آن جمله قاعده تشكيل « مثلث پاسكال » يا « مثلث حسابي » است كه به وسيلة آن مي توان احتمال دو پيشامد p و q را در تركيبات n تايي به دست آورد . روش پاسكال در اين مطالعات يك روش نيمه استقرايي ( هندسي ) و نيمه انتزاعي ( رياضي ) بود . دانشمندان ديگري اصول و قواعد حساب احتمالات را به صورت كامل تر تدوين كرده اند . برنولي و نيوتن از آن جمله اند . توزيع دو جمله اي نيوتن روش كلي حساب احتمالات پيشامدهاي q و p در تركيبات n تايي را به دست مي دهد و در واقع قاعده كلي تشكيل مثلث پاسكال را بيان مي كند . پيش از نيوتن ، وييت و بريگز به توزيع دو جمله اي پي برده بودند . اما نيوتن راه حل جبري مسئله را نشان داد و آن را به حالت هايي با n منفي و كسري تعميم داد . دو مواور در تحقيقي راجع به حالت هاي كلي دو جمله اي نيوتن به كشف فرمول منحني خاصي كه بعداً منحني طبيعي ناميده شد موفق گرديد .

دانلود مقاله ضرورت آمار در تحقيق علمي

download

رمز عبور فایل : www.tahlileamari.ir

moein_tahlileamari

Write a Reply or Comment