آذر ۲۲ ۱۳۹۷ ۰دیدگاه

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

فرمول کوکران يكي از مؤلفه هاي مهم در روش شناسي، جامعـه و نمونـه آمـاري اسـت.

اگـر بـه دليـل محدوديت زمان، بودجه و نيروي انساني، امكان بررسي كل اعضاي جامعه آمـاري فـراهم نباشـد بايد از نمونه گيري و در غير اين صورت از سرشماري استفاده كرد.

به طور طبيعي نتايج سرشماري در مقايسه با نمونه گيري بسيار دقيق تر است؛ چرا كه خطاي نمونـه گيـري وجـود نـدارد. در روش سرشماري، از شاخص هاي آمار توصيفي و ساده اي مانند ميانگين يا واريانس استفاده مي شود، امـا در روش نمونه گيري، از روش هاي آمار استنباطي و آزمون هاي آماري استفاده مي شـود. بـه دليـل پيچيدگي و جذابيت ظاهري روش هاي استنباطي، گرايش دانشجويان و اسـاتيد بـه آن بيشـتر از آمار توصيفي است؛ به گونه اي كه حتي در حالت سرشماري هم از روش هـاي اسـتنباطي اسـتفاده شده است. در موارد متعدد مشاهده مي شود كه محقق قادر به سرشماري است، اما به دليل ايجـاد توجيهي به منظور استفاده از آزمونهاي آماري، اقدام به نمونه گيري مي كند.

در نمونه گيري محقق با دو سؤال اساسي روبه روست: چند واحد نمونه گيري انتخاب شوند؟ چگونه واحدهاي نمونه گيري از بين جامعة آماري انتخاب شوند؟ در پاسخ به سؤال اول بايـد حجـم نمونـه مشـخص شـود. در تعيين حجم نمونه چهار رويكرد عمده وجود دارد.
رويكرد فرمولي: در اين حالت از فرمولهاي مختلف ارائه شده ويليام كـوكران در سـال ۱۹۷۷ استفاده مي شود.  که در این سایت با محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران می توان از این روش استفاده نمود.
رويكرد جدولي: در اين رويكرد جدول تعيين حجم نمونة كرجسي و مورگان (۱۹۷۰) اسـتفاده مي شود.

برای محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران ، حجم جامعه را در قسمت زیر وارد نمایید.

moein_tahlileamari

Write a Reply or Comment