آذر ۲۲ ۱۳۹۷ ۰دیدگاه

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

برای محاسبه حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، حجم جامعه را در قسمت زیر وارد نمایید.

moein_tahlileamari

Write a Reply or Comment