آبان ۰۶ ۱۳۹۲ ۰دیدگاه

نمودار پارتو

برای داده های وصفی که بر اساس گروه دسته بندی شده اند استفاده می شود . به کمک این نمودار می توان براحتی گونه های مختلفی از نقص ها که بیشتر از بقیه مشاهده شده اند را شناسایی کرد .

باید توجه داشت که نمودار پاراتو مهم ترین عیب را مشخص نمی کند . بلکه تنها بیشترین عیب های مشاهده شده را مشخص می کند .

moein_tahlileamari

Write a Reply or Comment