آبان ۱۳ ۱۳۹۲ ۰دیدگاه

پرسشنامه احساس کهتری

مقیاس کهتری (Inferiority scale) دارای ۳۴ گویه شامل افکار منفی است که به طور مکرر به وسیله ی بیمارانی که از اختلال اضطرابی (به ویژه هراس اجتماعی و وسواس – بی اختیاری) رنج می برند، گزارش شده است. این مقیاس یک ابزار خود گزارش دهی است که ۱۷ گویه آن کهتری مرتبط با قضاوت های دیگران را می سنجد.  از لحاظ محتوایی از ۳۴ گویه ۱۵ گویه آن با رویدادهای منفی نظیر ضعف، خستگی، اشتباه و انتقاد و ۱۵ گویه دیگر با رویدادهای مثبت نظیر ارزشمندی، موفقیت، تحسین مرتیط اند و ۴ گویه دیگر منعکس کننده اصول موضوعه بی قید و شرط هستند. ضریب اعتبار مقیاس کهتری از طریق باز آزمایی r=0.76 و هماهنگی درونی گویه های مقیاس از طریق آلفای کرونباخ ۰٫۸۹ ور در جای دیگر ۰٫۹۳ به دست آمده است.

    نام شما (الزامی)

    آدرس ایمیل شما (الزامی)

    moein_tahlileamari

    Write a Reply or Comment