دسته: آموزش آمار

آموزش آمار توصیفی متغیرها و رسم نمودار

در این ویدیوی آموزشی با عنوان آمار توصیفی متغیرها و رسم نمودار، چگونگی گزارش جدول فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی و همچنین رسم نمودار های میله ای، دایره ای و هیستوگرام به طور کامل شرح داده می شود. آمار توصیفی مجموعه ای از ابزار های آماری هستند با تعداد معدودی از مقادیر که […]

})