آزمون ضریب همبستگی

ضریب همبستگی معیاری برای بیان میزان رابطه ی بین دو متغیر است که از فرمول زیر بدست می آید : در مطالعه میزان ارتباط بین دو متغیر بر حسب این که دو متغیر از چه رده ای باشند یکی از … Continued

آزمون نسبت در دو جامعه

گاهی اوقات تحلیلگر آماری علاقه مند است بداند که آیا اختلاف نسبت در دو جامعه ی مستقل صفر است یا نه؟ در این حالت آماره آزمون به شکل زیر است: ———————————————- اگر در تجزیه و تحلیل هایتان به این روش … Continued

آزمون برابری واریانس دو نمونه

فرض می شود که داده ها از توزیع نرمال با میانگین های مجهول هستند. در اجرای آزمون t دونمونه ای لازم است ابتدا برابری واریانس ها آزمون شود و بر اساس آن آماره آزمون مناسب را انتخاب می کنیم. به … Continued

آزمون t نمونه های جفت شده

در استفاده از این آزمون باید توجه شود که توزیع داده ها حتما نرمال باشند یا حجم داده ها انقدر زیاد باشد که بتوانیم با استفاده از قضیه ی حد مرکزی آن را نرمال در نظر بگیریم . این آزمون … Continued

آزمون t نمونه های مستقل

آزمون t نمونه های مستقل این آزمون برای مقایسه ی میانگین دو نمونه ی مستقل که هر کدام دارای توزیع نرمال می باشند استفاده می شود. در استفاده از این آزمون باید توجه شود که توزیع داده ها حتما نرمال … Continued

آزمون t یک نمونه ای

آزمون فرض میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت (T تک نمونه  ) برای آزمون فرض مقایسه میانگین یک نمونه با یک مقدار مشخص از آزمون t یک نمونه ای استفاده می کنیم که از آماره آزمون t با k … Continued

آزمون فرض آماری

در علم آمار آزمون فرض روشی برای بررسی ادعاها یا فرض ها درباره پارامترهای توزیع در جوامع می باشد. به عبارت دیگر در آزمون یک فرضیه در ابتدا فرض می کنیم که ادعای ما صحیح باشد، سپس چنین ادعایی را … Continued