تحلیل تشخیصی

نظریه آغازین مربوط به آنالیز تشخیصی به دهه ۱۹۳۰ و آثار آماردان انگلیسی کارل پیرسون و دیگران در زمینه فواصل گروه ها و یا ضرایب تشابه نژادی بر می گردد.به طور خاص این تکنیک اولین بار توسط فیشر در سال ۱۹۳۶ ابداع شد و بر پایه روش شناسی مورد استفاده در رگرسیون خطی چندمتغیره یعنی […]

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر

نام پرسشنامه : پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر هدف : هدف از پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر ارزیابی و شناسایی ترکیب مهارت های فعلی مدیران می باشد. تعداد سوالات : ۱۰ نحوه امتیاز بندی و تفسیر : دارد  

تحلیل خوشه ای

تحلیل خوشه ای مجموعه ای از مشاهدات را به دو یا چند گروه نامعلوم و ناسازگار متقابل طبقه بندی می کند، که بر اساس ترکیب های از متغیرهای بازه ای قرار دارند. هدف این تحلیل کشف سیستم مشاهدات سازمانی، که معمولا مردم هستند به گروه است که در آن اعضای گروه در اموال عمومی سهیم […]

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

نام پرسشنامه : پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی تعداد سوالات : پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی دارای ۴۰ سوال می باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالف ،۱؛ مخالف،۲؛موافق ،۳؛ کاملا موافق ،۴؛) می ­باشد. نمونه ای از گویه های پرسشنامه: وقتی از من بخواهند که مشکل کاری خود را به همراه روش آن پیدا […]

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی یک روش آماری چند متغیری است که در تحلیل جداول یا ماتریس های همبستگی به کار می رود. این ضرایب معمولا ضرایب همبستگی گشتاوری هستند، اگرچه در تحلیل مورد بحث از سایر شاخص های همبستگی مانند کوواریانس نیز می توان استفاده کرد. در بسیاری از کاربردهای تحلیل عاملی، متغیرها نمره های حاصل از […]

پرسشنامه خلاقیت در سازمان

پرسشنامه خلاقیت در سازمان

نام پرسشنامه : پرسشنامه خلاقیت در سازمان تعداد سوالات : پرسشنامه خلاقیت در سازمان دارای ۵۰ سوال می باشد. هدف : این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. نحوه امتیاز بندی و تفسیر : دارد در سال های اخیر آزمون های چندی برای اندازه گیری توانایی ها و رفتارهای […]

مدلیابی معادلات ساختاری

بدون تردید، یکی از عمده ترین مشکلات پژوهشگران، توجیه باورها و نظرهایی است که درباره روابط فرضی بین متغیرها با استفاده از داده های غیرآزمایشی ارائه می دهند. از این رو، همواره تلاش های زیادی صرف ساخت و توسعه روش ها و فنون مختلف آماری برای پاسخ به این نیاز شده است. مدلیابی معادلات ساختاری […]

پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی)

پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی)

نام پرسشنامه : پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی) ساختار سازی پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی) توسط نسرین جزنی صورت گرفته است. تعداد سوالات : ۳۷ منبع: ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ عسگریان، مهناز، آزمون های روان شناختی. نشر ویرایش ۱۳۸۹٫ نمونه ای از گویه های پرسشنامه: برای من مهم ست که هر چیز جای خاص خود را داشته […]