پرسشنامه ارزیابی خصوصیات شخصیتی کارآفرینان
پرسشنامه ارزیابی خصوصیات شخصیتی کارآفرینان

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی که مهمترین چشم انداز و آرزوی هر ملتی است، نیازمند کارآفرینانی خلاق و نوآور است که با ایجاد کسب و کارهای جدید و انجام فعالیت های کارآفرینانه، ارزش آفرینی کرده و افزایش درآمد عمومی و رفاه و آسایش را برای عموم جامعه به ارمغان می آورند. تشویق کارآفرینان بالفعل و شناسایی و پرورش کارآفرینان بالقوه، مهمترین اقدام استراتژیک برای ارتقای فعالیت های کارآفرینانه و توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور می باشد. از این رو، پرسشنامه بومی و استانداردی که در سایت آمده است، برای اندازه گیری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی طراحی شده است.

not rated 4,500 تومان افزودن به سبد خرید