مقیاس خودکار آمدی کودکان لد و ویلر

3,000 تومان

توضیحات

نام پرسشنامه: 

مقیاس خودکار آمدی کودکان لد و ویلر

تعداد سوالات: مقیاس خودکار آمدی کودکان لد و ویلر دارای ۲۲ سوال است.

نوع فایل: ورد

هدف: هدف مقیاس خودکار آمدی کودکان لد و ویلر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻼسﻫﺎي ﺳـﻮم ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن است. 

تعداد صفحه: ۴

منبع: حسین چاری، مسعود، (۱۳۸۶)، مقاﻳﺴﺔ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ادراكﺷﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دورة راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧــﺸﻜﺪة ﻋﻠــﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘــﻲ و روانﺷﻨﺎﺳــﻲ، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا، دورة ۳ ﺷﻤﺎرة ۴

 – Wheeler, V. A., & Ladd, G. W. (1982). Assessment of children’s self-efficacy for social interactions with peers. Developmental Psychology, 18, 795-805

بعد: این پرسشنامه دارای ۲ بعد موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض آمیز می باشد.

توضیحات: اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس، ﺷﺎﻣﻞ ۲۲ ﮔﻮﻳﻪ اﺳـﺖ و ﺗﻮﺳـﻂ ِ وﻳﻠـﺮ، و ﻟـﺪ (۱۹۸۲) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ـ ﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻼسﻫﺎي ﺳـﻮم ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ. ﻫـﺮ ﮔﻮﻳـﺔ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس، بیانگر ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻠﺔ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه و ﺑﻌـﺪ از آن ﭼﻬـﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻴﻠﻲ آﺳﺎن، آﺳﺎن، ﺳﺨﺖ، و ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺨﺖ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. از ﻛـﻮدك ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﮔﻮﻳﻪ را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه از خیلی آسان(۴) تا خیلی سخت(۱) می باشد.

نحوه تفسیر و امتیاز بندی: دارد

نمونه ای از گویه های پرسشنامه:

ﻗﺮار اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻛﻼس ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اردو ﺑﺮوﻧﺪ. ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻫﻤﺮاه و ﺷﺮﻳﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﺮاه و ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷد برایتان ……………… است

ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺑﺎزي ﺟﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻴﺪ، وﻟﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎزي را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎزي ﺗﻤﺎم ﻧﺸﻮد برایتان ……………… است

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقیاس خودکار آمدی کودکان لد و ویلر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *