مقیاس کنترل شخصی PCS

2,500 تومان

توضیحات

نام پرسشنامه: 

مقیاس کنترل شخصی PCS

تعداد سوالات: مقیاس کنترل شخصی PCS دارای ۱۵ گویه است.

نوع فایل: ورد

هدف: هدف مقیاس کنترل شخصی PCS ارزیابی میزان کنترل شخصی در استفاده از مواد (در دو حالت گذشته و حال) است. 

تعداد صفحه: ۳

منبع: شعاع کاظمی، مهرانگیز، (۱۳۹۰)،  ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻮد در زﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪة ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره ۱۰٫

روایی و پایایی: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان کنترل شخصی در استفاده از مواد (در دو حالت گذشته و حال) است. اﯾﻦ آزﻣﻮن داراي دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت اﺳﺖ. در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺣـﺎﻻت ﻓـﺮد در ۹۰ روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد روي آورد ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده است.

نحوه تفسیر و امتیاز بندی: دارد

نمونه ای از گویه های پرسشنامه:

من در شرایطی که می دانستم استفاده از مواد ممکن است برای من مشکلاتی ایجاد کند (مانند مشکلات در رابطه با کار، خانواده، دوستان یا پلیس) باز هم همچنان مواد استفاده کرده ام.

مواد را زمانی مصرف خواهم کرد که حتی ممکن است مشکلاتی برای من ایجاد کند، مانند مشکلات در رابطه با کار، خانواده دوستان یا پلیس.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقیاس کنترل شخصی PCS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *