پرسشنامه عملکرد تجاری مامون و همکاران ۲۰۱۱

2,700 تومان

توضیحات

نام پرسشنامه:

پرسشنامه عملکرد تجاری مامون و همکاران ۲۰۱۱

تعداد سوالات: پرسشنامه عملکرد تجاری مامون و همکاران ۲۰۱۱ دارای ۱۱ گویه است

نوع فایل: ورد

هدف: هدف این پرسشنامه، سنجش عملکرد تجاری در سیستم بانکی است.

توضیحات:

پرسشنامه عملکرد تجاری توسط مامون و همکاران ۲۰۱۱، طراحی شده است و بر اساس طیف لیکرت ۵ تایی (خیلی ضعیف تا خیلی خوب) طراحی شده است.

محققـان در خصــوص انــدازه گیــري عملکــرد تجــاري ســازمان هــا و صــنایع، مطالعــات کــاربردي و آمادمیــک زیــادي داشـته انـد. عملکـرد تجـاري کـه مفهـومی چندبعـدي و پیچیـده مـی باشـد، بخـش مهمـی از تحقیقـات تجربـی را تشـکیل مـی دهـد کـه بـا توجـه بـه سیاسـت هـاي تجـاري انجـام مـی گیـرد. انـدازه گیـري و ارزیـابی عملکـرد، فرصـتی بـراي سـازمان هـا بـه وجـود مـی آورد کـه سـطح موفقیـت فعالیـت افـراد، گـروه هـا و موسسـات را بـا توجه به معیارهاي معین تجزیه و تحلیل کند(۲۰۱۴, al et Radaelli)

منبع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.

پوردانشمند، سکینه(۱۳۹۲)، « تاثیر  مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها، (مطالعه موردی بانک‌های صادرات استان گیلان)»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

Mamoun N. Akroush, Samer E. Dahiyat, Hesham S. Gharaibeh, Bayan N. Abu-Lail. (2011). “Customer relationship management implementation: An investigation of a scale’s generalizability and its relationship with business performance in a developing country context

 

تعداد صفحه: ۵

روایی و پایایی: دارد

نحوه تفسیر و امتیاز بندی: دارد

نمونه ای از گویه های پرسشنامه:

کيفيت مديريت ارتباط با مشتري

موقعيت رقابتي نسبت به بانک هاي رقيب

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه عملکرد تجاری مامون و همکاران ۲۰۱۱”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *