مشاوره آماری

بدون شک انتخاب حجم نمونه، انتخاب پرسشنامه، انتخاب روش آماری مناسب و انتخاب نرم افزار آماری مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده ها یکی از دغدغه های اصلی محققین در حوزه های مدیریت، روانشناسی و سایر رشته های مرتبط است. انتخاب حجم نمونه نامناسب و یا روش آماری غلط می تواند به کلی به اعتبار یک مقاله یا پایان نامه آسیب بزند و مشکلات غیر قابل حلی برای محقق بوجود آورد. به عنوان مثال در یک پروپوزال رشته مدیریت بخش های زیر نیاز به دانش آماری دارد:

 • فرضیه های تحقیق
 • برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
 • انتخاب پرسشنامه و روش تحلیل پرسشنامه
 • روایی و پایایی پرسشنامه
 • برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها

فـعالـیت گروه تحلیل آماری بر سه محور آموزش، پژوهش و مشاوره می چرخد

فرم درخواست مشاوره آماری

  نام و نام خانوادگی (الزامی)

  شماره تلفن همراه (الزامی)

  ایمیل (الزامی)

  مقطع تحصیلی

  رشته

  آپلود فایل های پروژه (با فرمت نرم افزار ورد)

  پیام شما

  فروشگاه تحلیل آماری: ارائه دهنده پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته