مشاوره آماری

بدون شک انتخاب حجم نمونه، انتخاب پرسشنامه، انتخاب روش آماری مناسب و انتخاب نرم افزار آماری مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده ها یکی از دغدغه های اصلی محققین در حوزه های مدیریت، روانشناسی و سایر رشته های مرتبط است. انتخاب حجم نمونه نامناسب و یا روش آماری غلط می تواند به کلی به اعتبار یک مقاله یا پایان نامه آسیب بزند و مشکلات غیر قابل حلی برای محقق بوجود آورد. به عنوان مثال در یک پروپوزال رشته مدیریت بخش های زیر نیاز به دانش آماری دارد:

  • فرضیه های تحقیق
  • برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
  • انتخاب پرسشنامه و روش تحلیل پرسشنامه
  • روایی و پایایی پرسشنامه
  • برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها

فـعالـیت گروه تحلیل آماری بر سه محور آموزش، پژوهش و مشاوره می چرخد

فرم درخواست مشاوره آماری

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تلفن همراه (الزامی)

ایمیل (الزامی)

مقطع تحصیلی

رشته

آپلود فایل های پروژه (با فرمت نرم افزار ورد)

پیام شما

فروشگاه تحلیل آماری: ارائه دهنده پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته