آزمون برابری واریانس دو نمونه

فرض می شود که داده ها از توزیع نرمال با میانگین های مجهول هستند. در اجرای آزمون t دونمونه ای لازم است ابتدا برابری واریانس ها آزمون شود و بر اساس آن آماره آزمون مناسب را انتخاب می کنیم. به … Continued