آزمون نسبت در دو جامعه

گاهی اوقات تحلیلگر آماری علاقه مند است بداند که آیا اختلاف نسبت در دو جامعه ی مستقل صفر است یا نه؟ در این حالت آماره آزمون به شکل زیر است: ———————————————- اگر در تجزیه و تحلیل هایتان به این روش … Continued

آزمون برابری واریانس دو نمونه

فرض می شود که داده ها از توزیع نرمال با میانگین های مجهول هستند. در اجرای آزمون t دونمونه ای لازم است ابتدا برابری واریانس ها آزمون شود و بر اساس آن آماره آزمون مناسب را انتخاب می کنیم. به … Continued

آزمون t نمونه های مستقل

آزمون t نمونه های مستقل این آزمون برای مقایسه ی میانگین دو نمونه ی مستقل که هر کدام دارای توزیع نرمال می باشند استفاده می شود. در استفاده از این آزمون باید توجه شود که توزیع داده ها حتما نرمال … Continued