آزمون t یک نمونه ای

آزمون فرض میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت (T تک نمونه  ) برای آزمون فرض مقایسه میانگین یک نمونه با یک مقدار مشخص از آزمون t یک نمونه ای استفاده می کنیم که از آماره آزمون t با k … Continued