آزمون t نمونه های مستقل

آزمون t نمونه های مستقل این آزمون برای مقایسه ی میانگین دو نمونه ی مستقل که هر کدام دارای توزیع نرمال می باشند استفاده می شود. در استفاده از این آزمون باید توجه شود که توزیع داده ها حتما نرمال … Continued

آزمون t یک نمونه ای

آزمون فرض میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت (T تک نمونه  ) برای آزمون فرض مقایسه میانگین یک نمونه با یک مقدار مشخص از آزمون t یک نمونه ای استفاده می کنیم که از آماره آزمون t با k … Continued