برگه کنترل

ابزاری برای جمع آوری و ثبت اطلاعات لازم و مربوط به تولیدات و عیب های مشاهده شده است . در این برگه ها کلیه اطلاعات مربوط به نمونه های اخذ شده و عیب های مشاهده شده ثبت می شوند تا … Continued