پرسشنامه فرهنگ سازمانی

ارسال شده در: دانلود, دانلود پرسشنامه | ۵

نام پرسشنامه : فرهنگ سازمانی این پرسشنامه فرهنگ سازمانی را در یک سازمان بررسی می کند. فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه اعتقادات و ارزش های مشترک و عمومی و الگوهای مشخص رفتار که در یک سازمان موجود است. تعداد … Continued