آزمون t نمونه های مستقل

آزمون t نمونه های مستقل این آزمون برای مقایسه ی میانگین دو نمونه ی مستقل که هر کدام دارای توزیع نرمال می باشند استفاده می شود. در استفاده از این آزمون باید توجه شود که توزیع داده ها حتما نرمال … Continued