معرفی نرم افزار Smart-PLS

در معرفی نرم افزار Smart-PLS باید توجه داشت که نسل دوم مدلسازی معادلات ساختاری معروف به رویکرد حداقل مربعات جزئی یا رویکرد مبتنی بر واریانس برای تحلیل داده ­های جمع  آوری شده فرآیندی مشابه ولی متفاوت با تکیه بر محدودیت های رویکرد مبتنی بر کواریانس ارائه نمود. توانایی این رویکرد در کار با داده­ های اندک، عدم حساسیت به نرمال بودن داده­ها، توانایی در پیش بینی و پشیتبانی از مدل های بسیار پیچیده و همچنین قابلیت مدل اندازه ­گیری ترکیبی و انعکاسی به سرعت در میان پژوهشگران رواج یافت و به تبع آن نرم افزارهای متنوعی برای اجرای این رویکرد معرفی شدند؛

نرم افزارهایی نظیر Visual-PLS، PLS-Graph، Warp-PLS، XLSTAT و Smart-PLS که نرم افزار آخر که در سال ۲۰۰۵ معرفی گردید، معروفترین و پرکاربردترین آنها می­باشد.

cr_in_smartpls2

مدل­سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) برخلاف روش کواریانس محور (نرم افزارهایی نظیر AMOS، LISREL و EQS) فاقد شاخص ­های برازش مدل مبتنی بر کای دو جهت بررسی میزان مطابقت مدل نظری با داده­های گردآوری شده می­باشد، این امر به ماهیت پیش­بین محور PLS بستگی دارد. بنابراین شاخص­ های برازش که به همراه این رویکرد توسعه یافته ­اند مربوط به بررسی کفایت مدل در پیش­بینی متغیرهای وابسته می­شوند؛ مانند شاخص­های افزونگی (Communality) و حشو (Redundancy) یا شاخص GOF می­باشد. در واقع این شاخص­ها نشان می­دهند که برای مدل اندازه­ گیری معرف­ها تا چه حد توانائی پیش­بینی سازه زیربنایی خود را دارند و برای مدل ساختاری، متغیرهای برون­زا تا چه حد و با چه کیفیتی توانائی پیش­بینی متغیرهای درون­زا مدل را دارند.

PLS نرم افزاری کاربردی برای طراحی مدل­های معادلات ساختاری است که به کاربر این اجازه را می­دهد به جای نوشتن فرامین بلند و پیچیده از نشان­گرهای گرافیکی استفاده نماید. این نرم­ افزار برای مدل­سازی مسیر با متغیرهای مکنون پنهان و آشکار (مدل عمومی معادلات ساختاری) به کمک روش PLS طراحی شده است. از جمله قابلیت­های این نرم ­افزار FIMIX (زمانی که پژوهشگر علاقه دارد که وجود عدم تجانس (ناهمگونی) بین داده­ها را مورد بررسی قرار دهد) و Blindfolding است. قابلیت گرافیکی ساده و آسان این نرم افزار به کاربر اجازه می­دهد که مدل ساختاری خود را براحتی از طریق کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) ایجاد نماید و روابط مدنظر را ایجاد کند. گزارش­های خروجی در قالب دو نسخه HTML و LATEX طراحی شده است. همچنین روش نمونه ­گیری مجدد آن شامل BT و BF است.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.