فروشگاه

مقیاس خودکار آمدی کودکان لد و ویلر

۴,۵۰۰ تومان

اشتراک گذاری:
توضیحات

توضیحات

نام پرسشنامه: 

مقیاس خودکار آمدی کودکان لد و ویلر

تعداد سوالات: مقیاس خودکار آمدی کودکان لد و ویلر دارای ۲۲ سوال است.

نوع فایل: ورد

هدف: هدف مقیاس خودکار آمدی کودکان لد و ویلر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻼسﻫﺎی ﺳـﻮم ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن است. 

تعداد صفحه: ۴

منبع: حسین چاری، مسعود، (۱۳۸۶)، مقاﻳﺴﺔ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی ادراکﺷﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧــﺸﻜﺪه ﻋﻠــﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘــﻲ و روانﺷﻨﺎﺳــﻲ، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا، دوره ۳ ﺷﻤﺎره ۴

 – Wheeler, V. A., & Ladd, G. W. (1982). Assessment of children’s self-efficacy for social interactions with peers. Developmental Psychology, 18, 795-805

بعد: این پرسشنامه دارای ۲ بعد موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض آمیز می باشد.

توضیحات: اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس، ﺷﺎﻣﻞ ۲۲ ﮔﻮﻳﻪ اﺳـﺖ و ﺗﻮﺳـﻂ ِ وﻳﻠـﺮ، و ﻟـﺪ (۱۹۸۲) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ـ ﻛﺎرآﻣﺪی ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻼسﻫﺎی ﺳـﻮم ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ. ﻫـﺮ ﮔﻮﻳـﺔ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس، بیانگر ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻠﺔ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه و ﺑﻌـﺪ از آن ﭼﻬـﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻴﻠﻲ آﺳﺎن، آﺳﺎن، ﺳﺨﺖ، و ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺨﺖ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. از ﻛـﻮدک ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﮔﻮﻳﻪ را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه از خیلی آسان(۴) تا خیلی سخت(۱) می باشد.

نحوه تفسیر و امتیاز بندی: دارد

نمونه ای از گویه های پرسشنامه:

ﻗﺮار اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻛﻼس ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اردو ﺑﺮوﻧﺪ. ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻫﻤﺮاه و ﺷﺮﻳﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﺮاه و ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷد برایتان ……………… است

ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺑﺎزی ﺟﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻴﺪ، وﻟﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎزی را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎزی ﺗﻤﺎم ﻧﺸﻮد برایتان ……………… است

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقیاس خودکار آمدی کودکان لد و ویلر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *