برچسب: کوکران

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران فرمول کوکران یکی از مؤلفه های مهم در روش شناسی، جامعـه و نمونـه آمـاری اسـت. اگـر بـه دلیـل محدودیت زمان، بودجه و نیروی انسانی، امکان بررسی کل اعضای جامعه آمـاری فـراهم نباشـد باید از نمونه گیری و در غیر این صورت از سرشماری استفاده کرد. به طور طبیعی […]