برچسب: کيفيت فراگير

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM هدف : هدف از پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان می باشد. نحوه تکمیل : لطفا ۶ گزینه هر معیار را به دقت مطالعه فرمایید و عباراتی که بهتر کاربرد آن معیار را در سازمان شما نشان نشان می دهد را انتخاب کنید و شماره گزینه انتخابی […]