فروشگاه

مقیاس کنترل عواطف ACS

۴,۹۰۰ تومان

مقیاس کنترل عواطف ACS دارای 42 سوال بوده و هدف آن ارزیابی توانایی کنترل عواطف و زیرمقیاس های آن (ﺧﺸﻢ، ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده، اﺿﻄﺮاب و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ) است. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي 15 ﺳﺎل ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است.

اشتراک گذاری:
توضیحات

توضیحات

نام پرسشنامه: مقیاس کنترل عواطف ACS

تعداد سوالات: ۴۲

نوع فایل: ورد

هدف: هدف مقیاس کنترل عواطف ACS ارزیابی توانایی کنترل عواطف و زیرمقیاس های آن (ﺧﺸﻢ، ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده، اﺿﻄﺮاب و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ) است.

توضیحات: مقیاس کنترل عواطف ACS ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻋﺒﺎرات در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻔﺖ درﺟﻪای از ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ=۱  ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮاﻓﻖ=۷ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻤﺎرهﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺒﺎرات۳۱-۳۰-۲۷ -۲۲-۲۱-۱۸-۱۷-۱۶-۱۲-۹-۴ و۳۸ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺬاری ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﺮهﮔﺬاری ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﺮه ۷و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺮه ۱ داده ﻣﻲﺷﻮد.

تعداد صفحه: ۴

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

ابعاد: ۴ بعد (خشم، خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت)

نمونه ای از گویه های پرسشنامه:

از اینکه در هنگام عصبانیت حرف هایی بزنم و بعدا پشیمان شوم نگرانم.

رسیدن به اوج هیجان برای من وحشتناک است، زیرا می ترسم در آن حال کنترل خود را از دست بدهم.

به محض اینکه عصبی می شوم، در اثر اضطراب و تشویش کنترل خود را از دست می دهم.

گاهی اوقات آنچنان خوشحال می شوم که نمی توانم شرایط موجود را به خوبی درک کنم.

احساس می کنم که در هنگام خوشحالی زیاد، ئقت من در قضاوت و ادراک ضعیف می شود.

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقیاس کنترل عواطف ACS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *