گروه بندی داده Tag

تحلیل تشخیصی

نظریه آغازین مربوط به آنالیز تشخیصی به دهه 1930 و آثار آماردان انگلیسی کارل پیرسون و دیگران در زمینه فواصل...

بیشتر بخوانید