دسته: اخبار و مقالات

جدیدترین اخبار و مقالات آماری

چگونگی پیدا کردن مقاله بیس و عنوان برای پایان نامه

چگونگی پیدا کردن مقاله بیس و عنوان برای پایان نامه

در این ویدیوی آموزشی با عنوان چگونگی پیدا کردن مقاله بیس و عنوان برای پایان نامه ، قصد داریم به نکات مهم در این خصوص به ویژه برای رشته های مدیریت بپردازیم. مهترین نکته در انتخاب عنوان برای رشته های مدیریت، انتخاب مقاله بیس های پژوهشی می باشد باید توجه داشت که در هنگام انتخاب […]

آزمون نرمال بودن متغیرها در SPSS

در این ویدیوی آموزشی با عنوان آزمون نرمال بودن متغیرها در SPSS با استفاده از سه روش زیر به بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق پرداخته ایم: بررسی مقدار Z-Values برای چولگی (Skewness) و کشیدگی (Kurtosis) متغیرها. استفاده از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنف (Kolmogorov–Smirnov) و شاپیرو ویلک (Shapiro-Wilk) نمودار های هیستوگرام، Q-Q Plots  و Box […]

آموزش آمار توصیفی متغیرها و رسم نمودار

آموزش آمار توصیفی متغیرها و رسم نمودار در این ویدیوی آموزشی با عنوان آموزش آمار توصیفی متغیرها و رسم نمودار ، چگونگی گزارش جدول فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی و همچنین رسم نمودار های میله ای، دایره ای و هیستوگرام به طور کامل شرح داده می شود. آمار توصیفی مجموعه ای از ابزار […]

در این بخش ( انواع متغیرها - قسمت اول )  انواع متغیرها به صورت کلی و انواع متغیرها بر اساس نوع اندازه گیری شرح داده می شوند.

انواع متغیرها – قسمت اول

انواع متغیرها – قسمت اول در این بخش ( انواع متغیرها – قسمت اول )  انواع متغیرها به صورت کلی و انواع متغیرها بر اساس نوع اندازه گیری شرح داده می شوند. که  متغیر ها به صورت کلی به ۴ دسته متغیر کمی، متغیر کیفی، متغیر پیوسته و متغیر گسسته تقسیم می شوند. همچنین متغیرها […]

فیلم آموزشی ساخت متغیر جدید در SPSS و دستور Compute

فیلم آموزشی ساخت متغیر جدید در SPSS و دستور Compute

فیلم آموزشی ساخت متغیر جدید در SPSS و دستور Compute: فیلم آموزشی ساخت متغیر جدید در SPSS و دستور Compute برای انجام محاسبات آماری گاهی لازم است داده های موجود در یک متغیر را تغییر داد. تغییر نتایج ممکن است در یک متغیر جدید ذخیره شود یا روی متغیر قبلی ثبت و جایگزین شود. عمل […]

آموزش ورود داده های پرسشنامه در SPSS

برای آنکه تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده ها انجام شود، ابتدا باید داده ها وارد برنامه SPSS و متغیرها مشخص شوند. داده ها در یک صفحه گسترده به نام ویرایشگر داده ها (Data Editor) وارد می شوند. برای دسترسی به این صفحه گسترده به منظور وارد کردن داده ها، هنگامی که برنامه SPSS […]

تحلیل تشخیصی

نظریه آغازین مربوط به آنالیز تشخیصی به دهه ۱۹۳۰ و آثار آماردان انگلیسی کارل پیرسون و دیگران در زمینه فواصل گروه ها و یا ضرایب تشابه نژادی بر می گردد.به طور خاص این تکنیک اولین بار توسط فیشر در سال ۱۹۳۶ ابداع شد و بر پایه روش شناسی مورد استفاده در رگرسیون خطی چندمتغیره یعنی […]

تحلیل خوشه ای

تحلیل خوشه ای مجموعه ای از مشاهدات را به دو یا چند گروه نامعلوم و ناسازگار متقابل طبقه بندی می کند، که بر اساس ترکیب های از متغیرهای بازه ای قرار دارند. هدف این تحلیل کشف سیستم مشاهدات سازمانی، که معمولا مردم هستند به گروه است که در آن اعضای گروه در اموال عمومی سهیم […]