محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

فرمول کوکران یکی از مؤلفه های مهم در روش شناسی، جامعـه و نمونـه آمـاری اسـت.

اگـر بـه دلیـل محدودیت زمان، بودجه و نیروی انسانی، امکان بررسی کل اعضای جامعه آمـاری فـراهم نباشـد باید از نمونه گیری و در غیر این صورت از سرشماری استفاده کرد.

به طور طبیعی نتایج سرشماری در مقایسه با نمونه گیری بسیار دقیق تر است؛ چرا که خطای نمونـه گیـری وجـود نـدارد. در روش سرشماری، از شاخص های آمار توصیفی و ساده ای مانند میانگین یا واریانس استفاده می شود، امـا در روش نمونه گیری، از روش های آمار استنباطی و آزمون های آماری استفاده می شـود. بـه دلیـل پیچیدگی و جذابیت ظاهری روش های استنباطی، گرایش دانشجویان و اسـاتید بـه آن بیشـتر از آمار توصیفی است؛ به گونه ای که حتی در حالت سرشماری هم از روش هـای اسـتنباطی اسـتفاده شده است. در موارد متعدد مشاهده می شود که محقق قادر به سرشماری است، اما به دلیل ایجـاد توجیهی به منظور استفاده از آزمونهای آماری، اقدام به نمونه گیری می کند.

در نمونه گیری محقق با دو سؤال اساسی روبه روست: چند واحد نمونه گیری انتخاب شوند؟ چگونه واحدهای نمونه گیری از بین جامعه آماری انتخاب شوند؟ در پاسخ به سؤال اول بایـد حجـم نمونـه مشـخص شـود. در تعیین حجم نمونه چهار رویکرد عمده وجود دارد.
رویکرد فرمولی: در این حالت از فرمولهای مختلف ارائه شده ویلیام کـوکران در سـال ۱۹۷۷ استفاده می شود.  که در این سایت با محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران می توان از این روش استفاده نمود.
رویکرد جدولی: در این رویکرد جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) اسـتفاده می شود.

برای محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران ، حجم جامعه را در قسمت زیر وارد نمایید.

۴ نظرات
 • الناز
  پاسخ
  ارسال شده در۵:۳۷ ب٫ظ, ۱۳۹۹-۰۵-۲۰

  مقاله بنده در خصوص رابطه افراد حاضر در فضای مجازی با یک بیماری خاص رو یررسی میکنه تعداد افراد حاضر در فضای مجازی رو بعنوان جامعه در نظر بگیرم؟؟؟نمونه جهت تکمیل پرسشنامه چه تعداد باشه؟؟؟؟؟؟امکان داره راهنمایی بفرمایید

 • فاطمه مهدی نیا
  پاسخ
  ارسال شده در۱۱:۲۶ ق٫ظ, ۱۳۹۹-۱۰-۰۹

  با سلام.
  سپاسگذار ویدیوها و اطلاعات ارزشمندتان هستم.

  برای جامعه ای با حجم ۳۸۴ نفر، نمونه با چه تعداد مناسب خواهد بود؟

  باز هم ممنون.

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت