مقایسه نرم افزارهای آماری : رسم نمودار

مقایسه نرم افزارهای آماری : رسم نمودار

رسم نمودار یکی از قسمت های مهم هر تحقیق و پژوهش می باشد . در زمینه رسم نمودار اکثر نرم افزارها در یک سطح قرار دارند و هیچ کدام برتری خاصی نسبت به دیگری ندارند . جدول زیر قابلیت نرم افزارهای مختلف آماری را در رسم نمودارهای زیر با هم مقایسه می کند :

  • نمودار میله ای
  • نمودار جعبه ای
  • نمودار خودهمبستگی
  • نمودار هیستوگرام
  • نمودار خطی
  • نمودار پراکنش

نام نرم افزار

Bar chart

میله ای

Box plot

جعبه ای

Correlogram

خود همبستگی

Histogram

هیستوگرام

Line chart

خطی

Scatterplot

پراکنش

ADaMSoft

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Analyse-it

AroniSmartIntelligence

بله

خیر

خیر

بله

بله

بله

AroniSmartStat

بله

خیر

خیر

بله

بله

بله

BMDP

بله

بله

Epi Info

بله

خیر

خیر

بله

بله

بله

EViews

بله

بله

بله

بله

بله

بله

GAUSS

بله

بله

بله

بله

بله

GenStat

بله

بله

بله

بله

بله

بله

GraphPad Prism

بله

بله

بله

بله

بله

بله

gretl

بله

بله

بله

بله

بله

بله

JMP

بله

بله

بله

بله

بله

بله

LIMDEP

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Maple

بله

بله

بله

بله

بله

Mathematica

بله

بله

بله

بله

بله

MATLAB+Statistics Toolbox

بله

بله

بله

بله

بله

بله

MedCalc

بله

بله

بله

بله

بله

Minitab

بله

بله

بله

بله

بله

بله

NCSS

بله

بله

بله

بله

بله

بله

NLOGIT

بله

بله

بله

بله

بله

بله

NMath Stats

NumXL

بله

بله

Origin

بله

بله

بله

بله

بله

بله

PSPP

R

بله

بله

بله

بله

بله

بله

R Commander

RATS

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Sage

بله

بله

بله

بله

بله

بله

SAS

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Salstat2

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

SciPy

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

SHAZAM

بله

بله

بله

بله

بله

بله

SigmaXL

بله

بله

بله

بله

بله

SOCR

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Stata

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Statgraphics

بله

بله

بله

بله

بله

بله

STATISTICA

بله

بله

بله

بله

بله

بله

StatPlus

بله

بله

بله

بله

بله

بله

SPlus

SPSS

بله

بله

بله

بله

بله

بله

SYSTAT

TSP

خیر

خیر

بله

بله

بله

بله

UNISTAT

بله

بله

بله

بله

بله

بله

The Unscrambler

بله

بله

بله

بله

Winpepi

بله

بله

WPS

بله

بله

بله

 

 

 

بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت