نمودارهای کنترل

در مبحث کنترل کیفیت آماری، نمودارهای کنترل از اهمیت ویژه ای برخوردارند و به نوعی بخش اصلی فرایند کنترل کیفت را به خود اختصاص می دهند.

برخی از مهم ترین کاربردهای نمودارهای کنترل به شرح زیر است :

  • تخمین پارامترهای یک فرآیند تولید و استفاده از آن برای تعیین کارایی فرآیند
  • تهیه اطلاعات مفید جهت بهبود فرآیند
  • معمولاً اگر تمام نقاط بین حدود کنترل باشد، فرایند تحت کنترل است وگرنه باید عملیات اصلاحی روی فرایند ایجاد گردد.
  • اگر حتی تمام نقاط در داخل حدود کنترل باشند ولی بطور سیستماتیک باشد ، آنگاه فرآیند خارج از کنترل است.

بنابراین در یک فرآیند تحت کنترل، باید روند نقاط بر روی نمودار کنترل به صورت تصادفی باشد.

رابطه بین نمودارهای کنترل و آزمون فرضیه: نمودار کنترل یک آزمون فرضیه است که به منظور شرایط تحت کنترل بودن فرآیند از لحاظ آماری مورد بررسی قرار می گیرد= یک نقطه که بین حدود کنترل قرار گیرد برابر است با اینکه فرضیه مربوط کنترل آماری رد نگردد.

دلایل برای استفاده از نمودارهای کنترل :

این نمودارها، روشهای اثبات شده ای برای بهبود بهره وری است.

ابزاری مناسب برای جلوگیری از تولید اقلام مصوب

نمودارهای کنترل از تنظیم و تغییرات غیر ضروری فرآیند جلوگیری می کند.

نمودارهای کنترل اطلاعات تشخیص ارائه می دهد.

نمودارهای کنترل اطلاعاتی را در مورد کارایی فرآیند یا پارامترهای مهم فرآیند و میزان ثبات آنها در طول زمان به ما می دهد .

بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت