فروشگاه

پرسشنامه عملکرد تجاری مامون و همکاران ۲۰۱۱

۴,۹۰۰ تومان

اشتراک گذاری:
توضیحات

توضیحات

نام پرسشنامه:

پرسشنامه عملکرد تجاری مامون و همکاران ۲۰۱۱

تعداد سوالات: پرسشنامه عملکرد تجاری مامون و همکاران ۲۰۱۱ دارای ۱۱ گویه است

نوع فایل: ورد

هدف: هدف این پرسشنامه، سنجش عملکرد تجاری در سیستم بانکی است.

توضیحات:

پرسشنامه عملکرد تجاری توسط مامون و همکاران ۲۰۱۱، طراحی شده است و بر اساس طیف لیکرت ۵ تایی (خیلی ضعیف تا خیلی خوب) طراحی شده است.

محققـان در خصــوص انــدازه گیــری عملکــرد تجــاری ســازمان هــا و صــنایع، مطالعــات کــاربردی و آمادمیــک زیــادی داشـته انـد. عملکـرد تجـاری کـه مفهـومی چندبعـدی و پیچیـده مـی باشـد، بخـش مهمـی از تحقیقـات تجربـی را تشـکیل مـی دهـد کـه بـا توجـه بـه سیاسـت هـای تجـاری انجـام مـی گیـرد. انـدازه گیـری و ارزیـابی عملکـرد، فرصـتی بـرای سـازمان هـا بـه وجـود مـی آورد کـه سـطح موفقیـت فعالیـت افـراد، گـروه هـا و موسسـات را بـا توجه به معیارهای معین تجزیه و تحلیل کند(۲۰۱۴, al et Radaelli)

منبع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.

پوردانشمند، سکینه(۱۳۹۲)، « تاثیر  مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها، (مطالعه موردی بانک‌های صادرات استان گیلان)»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

Mamoun N. Akroush, Samer E. Dahiyat, Hesham S. Gharaibeh, Bayan N. Abu-Lail. (2011). “Customer relationship management implementation: An investigation of a scale’s generalizability and its relationship with business performance in a developing country context

 

تعداد صفحه: ۵

روایی و پایایی: دارد

نحوه تفسیر و امتیاز بندی: دارد

نمونه ای از گویه های پرسشنامه:

کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری

موقعیت رقابتی نسبت به بانک های رقیب

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه عملکرد تجاری مامون و همکاران ۲۰۱۱”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *