مرداد ۰۲ ۱۳۹۲ ۱دیدگاه

مقایسه نرم افزارهای آماری : رگرسیون

در این مقاله نرم افزارهای آماری را در زمینه توانایی انجام رگرسیون  مقایسه می کنیم.

برخی از انواع رگرسیون که در این مقایسه آمده اند:

  • رگرسیون پواسون Poisson
  • رگرسیون کاکس Cox
  • رگرسیون لجستیک Logistic
  • رگرسیون مرحله ای Stepwise

در میان نرم افزارهای مشهور R و  SAS در انجام مدل های مختلف رگرسیون از دیگر رقیبانشان قوی تر هستند . البته نرم افزارهای دیگری هم هستند که در این زمینه قدرتمند هستند. مانند GenStat و LIMDEP و  Stata .

برای مقایسه کامل نرم افزارها در زمینه انجام رگرسیون جدول زیر را ملاحظه کنید :

نام نرم افزار

OLS

WLS

۲SLS

NLLS

Logistic

GLM

LAD

Stepwise

Quantile

Probit

Cox

Poisson

MLR

ADaMSoft

بله

بله

خیر

بله

بله

خیر

خیر

بله

Analyse-it

بله

AroniSmartIntelligence

بله

بله

خیر

خیر

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

AroniSmartStat

بله

بله

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

BMDP

بله

بله

بله

بله

Epi Info

بله

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

EViews

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

GAUSS

خیر

خیر

GenStat

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

GraphPad Prism

بله

بله

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

gretl

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

بله

JMP

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

خیر

بله

خیر

بله

بله

بله

LIMDEP

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Maple

بله

بله

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

Mathematica

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

MATLAB+Statistics Toolbox

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

MedCalc

بله

خیر

خیر

بله

بله

خیر

خیر

بله

Minitab

بله

بله

خیر

بله

بله

خیر

خیر

بله

خیر

NCSS

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

NLOGIT

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

NMath Stats

بله

بله

بله

بله

NumXL

بله

بله

بله

بله

Origin

PSPP

بله

R

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

R Commander

بله

بله

خیر

RATS

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Sage

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Salstat

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

Salstat2

بله

بله

بله

SAS

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

SciPy

بله

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

SHAZAM

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

SigmaXL

بله

بله

بله

SOCR

بله

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

SPlus

بله

بله

بله

بله

بله

بله

SPSS

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

خیر

Stata

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Statgraphics

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

بله

بله

STATISTICA

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

StatPlus

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

SYSTAT

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

TSP

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

UNISTAT

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

The Unscrambler

Winpepi

بله

بله

بله

بله

بله

WPS

بله

بله

بله

بله

بله

بله

 

moein_tahlileamari

1 comment

  1. salam narm afzar uni stat ro baram mifrestid

    پاسخ

Write a Reply or Comment