مقایسه نرم افزارهای آماری : پشتیبانی سیستم عامل ها

مقایسه نرم افزارهای آماری : پشتیبانی سیستم عامل ها

در این مقاله قصد داریم نرم افزارهای تحلیل آماری را از نظر پشتیبانی شدن توسط سیستم عامل ها مقایسه کنیم . سیستم عامل های فعلی که مورد استفاده کاربران قرار میگیرد شامل ویندوز ، مکینتاش ، لینوکس و یونیکس می باشند که کاربران این سیستم عامل ها باید نرم افزار مناسب را انتخاب نمایند .

نام نرم افزار

ویندوز

مکینتاش

لینوکس

BSD

یونیکس

ADaMSoft

بله

بله

بله

بله

بله

Analyse-it

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

AroniSmartIntelligence

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

AroniSmartStat

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

AroniStatMobile

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

BMDP

بله

Dataplot

بله

بله

بله

بله

بله

Epi Info

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

EViews

بله

بله

خیر

خیر

خیر

GAUSS

بله

بله

بله

خیر

بله

GraphPad Prism

بله

بله

خیر

خیر

خیر

gretl

بله

بله

بله

خیر

خیر

JMP

بله

بله

منقطع

خیر

خیر

SCaViS

بله

بله

بله

بله

بله

LIMDEP

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

Maple

بله

بله

بله

خیر

بله

MATLAB

بله

بله

بله

خیر

خیر

Mathematica

بله

بله

بله

خیر

بله

MedCalc

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

Minitab

بله

منقطع

خیر

خیر

خیر

NCSS

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

NLOGIT

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

NMath Stats

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

NumXL

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

OpenEpi

بله

بله

بله

بله

بله

Origin

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

Primer

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

PSPP

بله

بله

بله

بله

بله

R Commander

بله

بله

بله

بله

بله

R

بله

بله

بله

بله

بله

RATS

بله

بله

بله

خیر

بله

RKWard

بله

خیر

بله

خیر

بله

ROOT

بله

بله

بله

بله

بله

Sage

ناقص

بله

بله

خیر

بله

Salstat

بله

بله

بله

بله

بله

Salstat2[7]

بله

بله

ناقص

خیر

خیر

SAS

بله

منقطع

بله

خیر

بله

SciPy

بله

بله

بله

بله

بله

SHAZAM

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

SigmaXL

بله

بله

خیر

خیر

خیر

SOCR

بله

بله

بله

بله

بله

SOFA Statistics

بله

بله

بله

بله

بله

SPlus

بله

خیر

بله

خیر

بله

SPSS

بله

بله

بله

خیر

خیر

Stata

بله

بله

بله

خیر

بله

Statgraphics

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

STATISTICA

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

StatPlus

بله

بله

خیر

خیر

خیر

SYSTAT

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

TSP

بله

بله

بله

بله

بله

UNISTAT

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

The Unscrambler

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

Winpepi

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

WPS

بله

بله

بله

خیر

بله

XploRe

بله

خیر

بله

خیر

بله

همچنین برای مقایسه نرم افزارهای آماری از نظر مشخصات عمومی می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

مقایسه نرم افزارهای آماری : مشخصات عمومی

بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت