انواع متغیرها – قسمت اول

در این بخش ( انواع متغیرها - قسمت اول )  انواع متغیرها به صورت کلی و انواع متغیرها بر اساس نوع اندازه گیری شرح داده می شوند.

انواع متغیرها – قسمت اول

در این بخش ( انواع متغیرها – قسمت اول )  انواع متغیرها به صورت کلی و انواع متغیرها بر اساس نوع اندازه گیری شرح داده می شوند. که  متغیر ها به صورت کلی به ۴ دسته متغیر کمی، متغیر کیفی، متغیر پیوسته و متغیر گسسته تقسیم می شوند. همچنین متغیرها از منظر نوع اندازه گیری به چهار مقیاس تقسیم می شوند که عبارتند از: مقیاس اسمی، مقیاس رتبه ای (ترتیبی)، مقیاس فاصله ای و مقیاس نسبتی.

در واقع یک متغیر را می توان در سطوح مختلف اندازه گیری کرد. انتخاب سطح مناسب برای اندازه گیری متغیر مورد مطالعه باعث می شود که داده ها مورد گردآوری کویای واقعیت مورد مطالعه باشند.

 

بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت