تحلیل عاملی

تحلیل عاملی یک روش آماری چند متغیری است که در تحلیل جداول یا ماتریس های همبستگی به کار می رود. این ضرایب معمولا ضرایب همبستگی گشتاوری هستند، اگرچه در تحلیل مورد بحث از سایر شاخص های همبستگی مانند کوواریانس نیز می توان استفاده کرد. در بسیاری از کاربردهای تحلیل عاملی، متغیرها نمره های حاصل از آزمون های تربیتی یا روان شناختی هستند. با وجود این، روش های تحلیل عاملی بسیار کلی هستند، به طوری که می توان آن ها را برای همبستگی های بین متغیرهایی از هر نوع، مانند متغیرهای اقتصادی، مردم شناسی، فیزیولوژیکی، هواشناسی یا فیزیکی مورد استفاده قرار داد. بازبینی مستقیم ماتریس های مربوط به ضرایب همبستگی، به وضوح نشان می دهد که تفسیر شهودی ساده ای از الگوی روابط بین متغیرها امکان پذیر نیست. در چنین موقعیتی،محقق به روشی از تحلیل نیاز دارد که تفسیر معنادار متغیرهایی که با هم ارتباط دارند، کمک کند. تحلیل عاملی، روشی برای دستیابی به چنین منظوری است.

در رگرسیون چند متغیری توجه پژوهشگر معطوف به پیش بینی است و بین متغیر وابسته و مجموعه ای ازمتغیرهای مستقل تمایزبه عمل می آید. تحلیل عاملی معمولا برای داده هایی به کار برده می شود که در آن ها، بین متغیرهای وابسته و مستقل تمایز معناداری وجود ندارد و هدف، توصیف و تفسیر همبستگی های درونی مجموعه واحدی از متغیرهاست.

روش تحلیل عاملی معمولا در تحلیل داده های پرسشنامه ای برای تشخیص متغیرهای پنهان استفاده می شود.

بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت