مرداد ۱۴ ۱۳۹۲ ۰دیدگاه

مقایسه نرم افزارهای آماری : تحلیل واریانس

در این قسمت نرم افزارهای آماری را در زمینه توانایی انجام آزمون های تحلیل واریانس  مقایسه می کنیم.

انواع آزمون های مرتبط تحلیل واریانس  :

  • آنالیز واریانس یک طرفه
  • آنالیز واریانس دو طرفه
  • آنالیز واریانس چندمتغیره
  • مدل خطی عمومی
  • مدل های آمیخته
  • آزمون های تعقیبی
  • مربع های لاتین

از میان نرم افزارهای شناخته شده ، R و  SAS توانایی انجام همه موارد بالا را دارند و SPSS و Splus نیز فقط یک مورد(مدل های آمیخته) را پشتیبانی نمی کنند .

Product

One-way

آنالیز واریانس یک طرفه

Two-way

آنالیز واریانس دو طرفه

MANOVA

آنالیز واریانس چندمتغیره

GLM

مدل خطی عمومی

Mixed model

مدل های آمیخته

Post-hoc

آزمون های تعقیبی

Latin squares

مربع های لاتین

ADaMSoft

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

Analyse-it

بله

بله

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

AroniSmartIntelligence

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

AroniSmartStat

بله

بله

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

BMDP

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Epi Info

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

EViews

بله

GAUSS

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

GenStat

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

GraphPad Prism

بله

بله

خیر

خیر

بله

خیر

gretl

JMP

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

LIMDEP

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

Maple

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

Mathematica

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

MATLAB+Statistics Toolbox

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

MedCalc

بله

بله

خیر

بله

بله

خیر

Minitab

بله

بله

بله

بله

بله

بله

NCSS

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

NLOGIT

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

NMath Stats

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

Origin

بله

بله

خیر

خیر

بله

خیر

PSPP

بله

بله

بله

بله

بله

بله

R

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

R Commander

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Sage

بله

بله

بله

بله

بله

Salstat

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

Salstat2

بله

SAS

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

SciPy

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

SHAZAM

بله

بله

خیر

بله

بله

خیر

SigmaXL

بله

بله

خیر

خیر

خیر

SOCR

بله

بله

خیر

خیر

بله

بله

SOFA Statistics

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

Stata

بله

بله

بله

بله

بله

بله

Statgraphics

بله

بله

بله

بله

بله

بله

STATISTICA

بله

بله

بله

بله

بله

بله

StatPlus

بله

بله

بله

بله

بله

بله

SPlus

بله

بله

بله

بله

بله

بله

SPSS

بله

بله

بله

بله

بله

بله

SYSTAT

بله

بله

بله

بله

بله

بله

TSP

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

UNISTAT

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

The Unscrambler

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

Winpepi

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

WPS

بله

خیر

خیر

بله

بله

بله

moein_tahlileamari

Write a Reply or Comment